Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν οριστεί για την ερχόμενη Τρίτη(24/10).  Η πρώτη συνεδριάση χαρακτηρίζεται ως ειδική και έχει ως μοναδικό θέμα , την  για την περιλαμβάνει την έγκριση του απολογισμού και του ισολογισμού του Δήμου Διονύσου για το 2015! Στην συνέχεια, θα ακουλουθήσει η τακτική συνεδρίαση με 27 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη!

Ένα από τα θέματα που ξεχωρίζουν είναι η  έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 2018.

 

Αναλυτικά τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου: 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο: Ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της αριθμ. 13/21-9-2017 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οίκου Ευγηρίας Θ κ Δ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ έτους 2017».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αριθμ. 14/21-9-2017 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «Έγκριση απολογισμού ο.ε. 2016».
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διενέργειας της εργασίας Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής, Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής περιόδου 1-9-2015 εως 30-8-2017.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΘΕΜΑ 6ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Άθληση για όλους».
ΘΕΜΑ 7ο: Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με Ιατρό Εργασίας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 8ο: Χρονική παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «Μεταφορά Πολιτών για Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις».
ΘΕΜΑ 9ο: 2η Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429 :2008».
ΘΕΜΑ 10ο: Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΠΕΡΠΑΝΤΗ ΙΟΡΔΑΝΗ.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τροποποίησης (μη ουσιώδηs) σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για τη προμήθεια ειδών οδοσήμανσης.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 Δήμου Διονύσου.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Διονύσου-2015».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 17ο: Α. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου». Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 18ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 03-10-2017.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας για την Έκδοση και Διανομή Ενημερωτικού Εντύπου για τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Δήμου Διονύσου.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 20ό: Α’ και Β’ Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2017 ποσού 103.284,84€.
ΘΕΜΑ 21ο: Κατανομή Επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων έτους 2017, Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης ποσού 66.999,35 €.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση αναγκαιότητας εορταστικής εκδήλωσης μετά το πέρας των παρελάσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής του Δήμου Διονύσου ως συνδιοργανωτής στις σχολικές εκδηλώσεις εντός των ΠΠΚ του Δήμου.
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ 26ο:  Άδεια τοποθέτησης 3 λαβάρων, για δημοσιοποίηση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του Ιδιωτικού Γυμνασίου Λυκείου “ΩΘΗΣΗ”, με στόχο την ενίσχυση των σκοπών του Οργανισμού “Ελπίδα” Συλλόγου των φίλων παιδιών με καρκίνο.

Απάντηση

Verified by MonsterInsights