Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο, με 54 θέματα!

 Την Πέμπτη, στις 11 Μάιου, στις 17.30, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα κληθούν να αποφασίσουν για πενήντα -τέσσερα θέματα!    

Τα θέματα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ

1ο: Έγκριση της αριθ. 19/21-3-2017 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  με θέμα «1΄ Αναμόρφωση –Yποχρεωτική προϋπολογισμού 2017 ». 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  διενέργειας(αναγκαιότητα) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης χρηστών στην εφαρμογή Δημοτολογίου του Δήμου». 

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα «Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ».

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης από πλευράς του Δήμου Διονύσου του καθαρισμού των Δημοτικών του κτιρίων με ίδια μέσα». ΘΕΜΑ 5ο: Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη Προμήθεια Υπηρεσιών Παροχής ιατρικών – Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζομένους του Δήμου .

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 6ο:  Ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη «Προμήθειας αυτοκινήτων» ύστερα από απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

ΘΕΜΑ 7ο: «Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για υπηρεσίες καθαρισμού υπόγειων κάδων». 

ΘΕΜΑ 8ο:«Διαγραφή οφειλών Δήμου οικονομικού έτους 2011, λόγω παραγραφής (παρέλευση 5ετίας)».

ΘΕΜΑ 9ο : «Χρονική παράταση της υπ αριθμ.. 10744/2016 Σύμβασης για την «Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για  χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Διονύσου χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου».

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας “Μικροβιολογικός & Χημικός Έλεγχος Νερού”

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας ‘’ Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δήμου Διονύσου ‘’.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 12ο:  «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ  13ο:  Α. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.

ΘΕΜΑ 14ο: Α. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Διονύσου-2015». Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ανακατασκευή οδώνασφαλτοταπήτων και γεφυρών –διαβάσεων Δ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Συνδρομής σε δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς εντοπισμού θέσης».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

ΘΕΜΑ 18ο: «Εγκριση 2ου Α.Π.Ε(τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή – στεγανοποίηση στέγης αίθουσας Π.Χ Κλειστού Γυμναστηρίου Ροδόπολης».

ΘΕΜΑ 19ο : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 20ο:  «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους  2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΘΕΜΑ 21ο:«Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας (Εργασίας) Οδοκαθαρισμού & Συντήρησης Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών κλ Κοινοχρήστων Χώρων των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου) Έτους 2017». 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων Έτους 2017 ». 

ΘΕΜΑ  23ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού και Κοπής Υψηλών – Επικίνδυνων Δένδρων Έτους 2017». 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Παροχής Εργασίας Ανάπλασης & Εξωραϊσμού Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας και Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Έτους 2017».

ΘΕΜΑ  25ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας)  Προμήθειας Τροχήλατων και Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων και Υπηρεσίας Συντήρησης – Επισκευής Κάδων ».

ΘΕΜΑ 26ο:«Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Προκατασκευασμένων Οικίσκων».

ΘΕΜΑ  27ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Αναλώσιμων Λειτουργίας (Συνεργείων και Οδοκαθαρισμού) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος».

ΘΕΜΑ  28ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών Υλικών και Υπηρεσιών που αφορούν στις ανάγκες του Γραφείου Κίνησης».

ΘΕΜΑ  29ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσιών Συντήρησης Υποδομών και Αναβάθμισης Περιβάλλοντος».

ΘΕΜΑ  30ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Φαρμακευτικού Υλικού και Εμβολίων καθώς και Υπηρεσίες Παροχής Ιατρικών – Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζομένους του Δήμου».

ΘΕΜΑ  31ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Ειδών Ατομικής Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού».

ΘΕΜΑ  32ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών Υλικών και Υπηρεσιών για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης».

ΘΕΜΑ  33ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υλικών και Υπηρεσιών που αφορούν στην Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού ».

ΘΕΜΑ  34ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Yλικών και Υπηρεσιών που αφορούν σε ανάγκες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας».

ΘΕΜΑ  35ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Παροχής Υπηρεσιών που αφορούν σε Λειτουργικές Ανάγκες κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου».

ΘΕΜΑ  36ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υλικών και Υπηρεσιών για τα Κοιμητήρια του Δήμου».

ΘΕΜΑ  37ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Ειδών και Εξοπλισμού που αφορούν Λειτουργικές Ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου».

ΘΕΜΑ  38ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσιών Συντήρησης  ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου».

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υλικών που αφορούν σε Εξοπλισμό Κτιρίων και  Κοινοχρήστων χώρων».

 

                                ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  ΘΕΜΑ 40ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη των προτάσεων  της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού  της 02-03-2017».

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 41ο: «Ορισμός εκπροσώπων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2017-2019 ».

ΘΕΜΑ 42ο: Αποδοχή Απόφασης ένταξης της πράξης “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” με Κωδικό ΟΠΣ 5003621 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020” ΘΕΜΑ

43ο:  «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 700,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, για τις θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας Άνοιξης Δήμου Διονύσου για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ 44ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 1.150,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0003, για τις θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ 45ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Αθλητικού Υλικού για το Γήπεδο Ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ 46ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις».

ΘΕΜΑ 47ο: «Μουσικές συναυλίες της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση (αναγκαιότητα) προμήθειας τροφίμων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Διονύσου καθώς και για το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία  Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»  για το χρονικό διάστημα  2017-2018.  

ΘΕΜΑ 49ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης , για τη συνδιοργάνωση του “5ου Αγώνα Δρόμου” Διονύσου με τον Α.Ο. ΟΙΟΝ Αγίου Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 50ο: «Εκδήλωση του Δήμου Διονύσου με το γυμνάσιο Άνοιξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + KA2».

ΘΕΜΑ 51ο: «Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής παιδικής χορωδίας Δήμου Διονύσου στο 2ο TRIKALA CANTAT στα Τρίκαλα».

ΘΕΜΑ 52ο: «Έγκριση εκδήλωσης “Ημερήσια Εκδρομή” της ΦΙΛΠΑ σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Διονύσου ».

ΘΕΜΑ 53ο: «Έγκριση εκδήλωσης παρουσίασης τμημάτων μοντέρνων χορών επιμορφώσεων Άνοιξης Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Το Ρόδο” της εκδήλωσης “Ετήσιο αντάμωμα Σαρακατσαναίων στη Ροδόπολη”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *