Παράκληση για τους υποψήφιους φοιτητές θα τελέσει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου

Παράκληση για τους υποψήφιους φοιτητές  θα τελέσει, ο ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου και  Αγίου Στεφάνου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, την Δευτέρα 5 Ιουνίου, στις 19.00.

Η ανακοίνωση

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ἡ ἐ­νο­ρί­α μας, στὰ πλαί­σι­α τῆς ποι­μαν­τι­κῆς της μέ­ρι­μνας καὶ τοῦ ἐν­δι­α­φέ­ρον­τός της γι­α τὴν Νε­ό­τη­τα, ἐ­πι­θυ­μεῖ νὰ συμ­πα­ρα­στα­θεῖ δι­ὰ τῆς προ­σευ­χῆς, τό­σο στοὺς δι­α­γω­νι­ζο­μέ­νους στὶς Πα­νελ­λα­δι­κὲς ἐ­ξε­τά­σεις, ὅ­σο καὶ στοὺς γο­νεῖς τους.

Ἔτ­σι, καθ᾿ ὅ­λη αὐ­τὴ την πε­ρί­ο­δο αὐ­τή, θὰ δε­χό­μα­στε ὀ­νό­μα­τα ὑ­πὲρ ὑ­γεί­ας τῶν ἐ­ξε­τα­ζο­μέ­νων.

Τὴν δέ, Δευ­τέ­ρα τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος,
5 Ἰ­ου­νί­ου 2017 καὶ ὥ­ρα 7.00 μ.μ.,
θὰ τε­λέ­σου­με Ἱ­ε­ρὰ εἰ­δι­κὴ Πα­ρά­κλη­ση ὑ­πὲρ προ­ό­δου, φω­τι­σμοῦ καὶ ἐ­πι­τυ­χί­ας τῶν δι­α­γω­νι­ζο­μέ­νων μα­θη­τῶν καὶ μα­θη­τρι­ῶν.

Σᾶς προ­τρέ­που­με γι­ὰ τὴν προ­σέ­λευ­σή σας σὲ αὐ­τὴν καὶ τὴν θερ­μὴ προ­σευ­χή σας!

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!

Απάντηση

Verified by MonsterInsights