Την Πέμπτη η “πρώτη” της Εστίας.

 

 Την Πέμπτη στις 10:00 π.μ. θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία  Δήμου Διονύσου , (Η ΕΣΤΙΑ).

Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση, θα συγκροτηθεί σε σώμα με πρόεδρο τον Νίκο Κοκκαλά.

Αναλυτικά τα θέματα:

Θέμα 1ον: Συγκρότηση σε Σώμα του  Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠ «ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ»

 Θέμα 2ον: 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Ν.Π. ΕΣΤΙΑΣ Δήμου Διονύσου 2019».

ΘΕΜΑ3ο: Eγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών ενταλμάτων

 ΘΕΜΑ 4ο:  Λήψη  απόφασης για  άσκηση  ή μη  ένδικου  μέσου

ΘΕΜΑ 5ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.6262 ο.ε. 2019 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων»  και    έγκριση των  τεχνικών προδιαγραφών για   την  ανάθεση της υπηρεσίας  της  ετήσιας συντήρησης των καυστήρων των  Παραρτημάτων του ΝΠ.

ΘΕΜΑ 6οΕξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.6265 ο.ε. 2019 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού»  και    έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την  ανάθεση της υπηρεσίας της  ετήσιας συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των  Παραρτημάτων του ΝΠ.

ΘΕΜΑ 7ο:  Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6142 ο.ε. 2019 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου»  και   ΄Εγκριση   τεχνικών προδιαγραφών   για την ανάθεση  της υπηρεσίας    του ελέγχου  του ισολογισμού χρήσης  του ΝΠ για το  έτος  2018 ( από 01-01-2018 έως 31-12-2018 )  σε ορκωτό λογιστή.

ΘΕΜΑ 8οΕξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.6612 ο.ε. 2019 με τίτλο « Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»  και   έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση προμήθειας  γραφικής ύλης , εποπτικού υλικού  και λοιπών υλικών γραφείων  για τα Παραρτήματα των  Παιδικών Σταθμών του ΝΠ .

ΘΕΜΑ 9οΕξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.6274 ο.ε. 2019 με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων»  και    έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία του καθαρισμού των μοκετών  και των Παραρτημάτων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠ   και των ΚΑΠΗ.

ΘΕΜΑ 10ο; Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.6474.0002 «Έξοδα οργάνωσης δράσεων ψυχαγωγικού περιεχομένου παιδικών σταθμών»  και  Έγκριση σκοπιµότητας για την πραγµατοποίηση  τριών (3)  θεατρικών παραστάσεων στους παιδικούς σταθµούς  του ΝΠ

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 15.7133ο.ε. 2019 με τίτλο «Έπιπλα σκεύη» και στον Κ.Α. 15.6621 «Είδη κλινοστρωμνών» και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την  ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες των Παραρτημάτων των Παιδικών Σταθμών

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής  υπηρεσιών

Be the first to comment

Απάντηση