Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Το πρωί της Τρίτης συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή, του Δήμου Διονύσου,

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση αιρετών σε ποινική δίκη.

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του ∆ημάρχου κου Καλαφατέλη Ιωάννη και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών & ∆ημοτικών Έργων, κου Κριεμάδη Στεφάνου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 5ο: 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2019.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση όρων διακήρυξης και μελέτης συνοπτικού διαγωνισμού “Προμήθειας γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων” του ∆ήμου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογισμού 41.295,28 € συμ/νου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού, κήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας ως άγονη επανάληψη αυτής για την παροχής υπηρεσιών «Αποκομιδής βιοαποδομήσιμων υλικών», ομάδες Γ & ∆.

∆/ΝΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/ΤΜ. ΕΣΟ∆ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 8ο: ∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Εισήγηση επί προτάσεως δωρεάν παραχώρησης πυροσβεστικού οχήματος.

ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση δαπάνης για τη συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας ∆ήμου ∆ιονύσου στην εκπομπή X FACTOR του τηλεοπτικού σταθμού Open TV.

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή του ηχοφωτιστικού και οπτικοακουστικού υλικού στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου – ΚΑΕ: 15.6265.0003.

ΘΕΜΑ 12ο: ∆ιοργάνωση Ενημερωτικών Ομιλιών για την πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων για θέματα ψυχοσυναισθηματικών και μαθησιακών δυσκολιών.

Be the first to comment

Απάντηση