Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Η οικονομική  επιτροπή του Δήμου Διονύσου, θα συνεδριάσει το πρωί της Τρίτης(28/11), στις 09.00 με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ∆ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού Εργασίες στο Κοιμητήριο ∆.Κ. ∆ιονύσου, συνολικού προϋ/σμού 61.332,26€ συμ/νου ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 2ο: 1) Έγκριση Πρακτικού Νο1 (37362/14-11-2017) Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ για τα έτη 2017-2018 CPV : 39830000-9 – Α∆ΑΜ 17REQ001562416».
ΘΕΜΑ 3ο: Συμπλήρωση της αριθ. 225/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 4ο: 1) Έγκριση πρακτικού Νο3 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 2) Κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ.
ΘΕΜΑ 5ο: Αποδέσμευση πίστωσης από K.A. των εξόδων ο.ε 2017.
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ 6ο: Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *